#Elektrotechnika#Signalizátor#Chytré vodoměry Přístroje BONEGA ve vodárenství

Určitě i v oboru vodárenství platí, že spolehlivost dělají jednoduchá řešení. Pro tuto oblast dodáváme již řadu let nejrůznější elektrotechnické vychytávky, se kterými Vás chceme nyní seznámit.

Situace, ve kterých Vám naše zařízení dokážou pomoci:

  1. Výpadek proudu na všech, nebo na jedné z fází na vzdálených bezobslužných zařízeních, na který se obvykle reaguje až po té, co si někdo stěžuje.
  2. Výpadek dílčího zařízení (např. motoru čerpadla), který může narušit technologický proces, čímž může dojít k poškození dalších přístrojů.
  3. Triviální výpadky jističů a chráničů, ke kterým musí přijet odborný servis.
  4. Jsou pro Vás zbytečně nákladné a složité řídící jednotky, když potřebujete jen znát zda něco funguje nebo ne.
  5. V některých Vašich provozech nesmí obsluha otevírat elektrický rozvaděč (jen elektrikář), ale znovu zprovoznění obsluhou by bylo mnohdy jednoduché.
  6. Používáte pro signalizaci zařízení s bateriemi, které je nutné pravidelně měnit.
  7. Nemáte v pořádku dokumentaci pro všechny rozvaděče.
  8. Atd…

V případě krizové situace hraje jistě rychlost odstranění poruchy významnou roli. Zařízení BONEGA vám v takových případech budou proto nápomocny, a dokáží tak značně snížit čas potřebný pro obnovení provozu. 

Příklady několika modelových situací a jejich řešení:

1. Signalizátor

Univerzální signalizátor BONEGA

Na přečerpávací stanici někde v polích dojde k výpadku proudu na všech, nebo na jedné z fází. Pro takové případy je Vám k dispozici univerzální bezbateriový signalizátor. Dokáže i po výpadku proudu zajistit zdarma odeslání emailu nebo placenou SMS či přímo zatelefonovat jednomu či více lidem současně a informovat je o přerušení provozu. Signalizátor je navíc vybaven unikátní SIM kartou, která se umí spojit s nejsilnějším operátorem v okolí (případně je při poklesu síly signálu střídat) a to dnes již ve více jak 100 zemích světa. Umí hlídat současně až 6 elektrických obvodů.

Pro spolehlivý provoz je v některých případech využívání složitých programovacích zařízení (PLC) zbytečně nákladné. Mnohdy je důležité znát jen pár informací a to, zda nějaké elektrické zařízení funguje či nehrozí porucha. Takovou informaci lze získat z různých jednoduchých snímačů (překročení nízké či vysoké hladiny, teploty, tlaku, záplavová čidla, atd..) nebo zařízení poskytující informace o izolačním stavu (především na ČOV). Takové zásadní informace lze pak snadno odeslat přes výše uvedený signalizátor (viz. bod 1).

Více na: www.signalizator.cz

2. Automatický nahazovač

Dvoumodulový automatický nahazovač BONEGA

Jistič například pro motor čerpadla zareagoval na nějaký krátkodobý zkrat nebo přetížení vypnutím. Takový stav vyžaduje ruční zásah obsluhy. Existuje však jednoduchá (mechanicky spojená) kombinace jistícího prvku (jističe, proudového chrániče nebo chrániče s nadproudovou ochranou) spolu s automatickým nahazovačem. Jde o zařízením pro opětovné zapnutí vybraných přístrojů za účelem obnovení funkčnosti zařízení bez zásahu obsluhy. Tento přístroj se tedy umí opakovaně pokoušet o znovuzprovoznění (např. nahození jističe). Pochopitelně úspěšný pokus je podmíněný tím, že porucha byla krátkodobá a pominula. Taková zařízení z naší produkce existují dvě s tím, že u jednoho z nich si lze nastavit i počty pokusů a čas mezi jednotlivými pokusy.

Je-li problém v elektrickém obvodu trvalý a nahazovač vyčerpá všechny nastavené pokusy, může přijít na řadu také univerzální signalizátor (viz. bod 1), který předem nastavenou zprávou upozorní obsluhu na přerušení provozu.

V některých provozech je obsluze zakázaný přístup do elektrického rozvaděče (přístup má přes zámek jen elektrikář). Nastane například situace, kdy dojde na ČOV k zablokování pohonu nějakým předmětem. Jistič na to reaguje správně vypnutím. Obsluha problém vyřeší, ale musí čekat na příjezd elektrikáře. Zprovozněním jističe by se však provoz mohl ihned spustit. Takovým řešením může být „nahození“ jističe pomocí nahazovače ovládaného tlačítkem umístěným mimo rozvaděčovou skříň. Je to podobné jako ovládání stykačů (nahazovač je nahrazuje).

Více na: Jednomodulový automatický nahazovač a Dvoumodulový automatický nahazovač

3. Chráničojistič

Jednomodulový "chráničojistič" BONEGA

Potřebujete pro zprovoznění rychle identifikovat, zda vypnutí „chráničojističe“ způsobil zkrat, tepelné přetížení nebo únik životu nebezpečného reziduálního proudu třeba na rám stroje. Takové jistící zařízení má ve svém sortimentu jedině firma BONEGA. Jde o systém, kdy se páčka přístroje skládá ze dvou dílů. V případě reakce na zkrat nebo tepelné přetížení se páčka „rozpadá“ a jeden díl přejde po vypnutí do středové pozice. V případě úniku proudu spadne do středové pozice páčka celá. Odbornému zásahu to tak rychle napoví, kde má hledat příčinu. Mnozí elektrikáři si takový přístroj dokonce nosí s sebou jako „tester“ poruch.

Více na: Dvoumodulový proudový chránič s nadproudovou ochranou (15kA)

Často Vám vypadávají obvody, kterým je předřazen jen jeden proudový chránič. Obvykle to způsobuje načítání malých neškodných reziduálních proudů z několika obvodů, na které chránič reaguje zbytečným výpadkem. Řešením může být unikátní chráničojistič jen ve velikosti běžného 1P jističe. Více na: Jednomodulový proudový chránič s nadproudovou ochranou

4. Přepěťová ochrana

Varistorová přepěťová ochrana BONEGA

Používáte přepěťové ochrany, ale nejste schopni zajistit jejich nutnou každodenní kontrolu. V elektrické síti může totiž kdykoliv nastat přepětí způsobené poruchou transformátoru, úderem blesku atd., na které přístroj zareaguje a elektrická zařízení ochrání. Přitom ovšem dojde ke zničení varistorů. Takový přístroje již poté není schopen před dalším přepětím chránit. V tomto případě může pochopitelně nedůslednost přivodit velké ztráty. Většina přepěťových ochran má však signalizační kontakty. V případě firmy BONEGA jde o jeden univerzální signalizační kontakt, který reaguje na zničení kteréhokoli varistoru. Více na: Přepěťová ochrana 

Informaci o nefunkčnosti lze tak zase snadno odeslat přes univerzální signalizátor (viz. bod 1).

5. Podpěťová vypínací spoušť

Podpěťová vypínací spoušť BONEGA

Provozované technologické zařízení je citlivé na podpětí a v případě překročení určité meze je bezpečnější jej rychle vypnout. Tento případ dokáže snadno vyřešit mechanická vazba mezi jistícím prvkem (jističem, proudovým chráničem nebo chráničem s nadproudovou ochranou) a podpěťovou spouští. Nastane-li v síti podpětí, jistící prvek zareaguje rychlým vypnutím. Více na: Podpěťová vypínací spoušť

Pokud je navíc podpěťová spoušť v jednom modulu se signalizačním kontaktem, tak lze opět získat informaci o vypnutí prostřednictvím univerzálního signalizátoru (viz. bod 1).

6. Pomocné signalizační kontakty

Půlmodulový pomocný kontakt BONEGA

Nejste si jisti, zda vypnutí jistícího prvku (jističe, proudového chrániče nebo chrániče s nadproudovou ochranou) způsobuje porucha nebo obsluha. Ke snadné identifikaci slouží tři pozice páčky vybraných přístrojů:

V případě vypnutí jistících přístrojů uživatelem se páčka přesune z nejhornější polohy ZAPNUTO (ON) do krajní spodní polohy VYPNUTO (OFF). Opětovné sepnutí je pak přímé z polohy OFF do polohy ON. Přístroje BONEGA dokáží však jako první na světě signalizovat poruchu v obvodu způsobenou zkratem, tepelným přetížením či překročení hranice reziduálního proudu. Páčka v takovém případě totiž spadne pouze do středové polohy. Středovou pozici není možné navodit zvenčí. Způsobí ji pouze vnitřní mechanizmus.

Tuto schopnost může pro signalizaci rozšířit navazující signalizační kontakt, který dokáže vnímat všechny tři pozice páčky a přenést je na kontakty. Tyto informace můžete poté dále předat do řídícího systému a přijmout různá opatření nebo odeslat zprávu přes výše uvedený signalizátor (viz. bod 1). Více o signalizačním kontaktu na: Pomocné signalizační kontakty

7. Napěťová vypínací spoušť

Napěťová vypínací spoušť BONEGA

Potřebujete mít přehled, že někdo „stopnul“ elektrické zařízení. Základním prostředkem bezpečnostní ochrany provozu každého průmyslového stroje je bezpečnostní tlačítko pro nouzové zastavení, takzvané E-STOP tlačítko (Emergency Stop Button). Mívá různé provedení podle účelu použití. Tvar tlačítka je často hřibovitý, je vždy v červené barvě, zatímco jeho pouzdro je žluté. Bývá instalováno na dobře dostupném místě. Při mimořádné situaci se stiskem tlačítka spustí rychlý proces nouzového zastavení. Cílem nouzového zastavení je zastavit všechny nebezpečné pohyby, ale také bezpečně deaktivovat všechny zdroje energie, které mohou být zdrojem nebezpečí. Stiskem tlačítka se mimo jiné aktivuje napěťová spoušť se signalizačními kontakty, která zařízení odpojí. Více na: Napěťová vypínací spoušť

Stav kontaktů může opět indikovat univerzální signalizátor  (viz. bod 1), který předá  zprávu o nefunkční přepěťové ochraně kompetentní osobě.

8. Jednomodulový jistič DPN

Jednomodulový jistič DPN BONEGA

Pracně hledáte poruchy spojení „zeleného a modrého“ vodiče. Vhodným řešením mohou být jističe s odpínáním „N“ vodiče. Více informací, včetně animace naleznete na: Jednomodulový jistič DPN

9. Kombinace zařízení BONEGA

Chcete mít obecně přehled o stavech vypnuto a zapnuto, překročení konkrétní hranice, podpětí nebo přepětí, zvýšení teploty v rozvaděči nad stanovenou mez, zaplavení strojovny, atd. Asi ano a to díky Vašim zkušenostem s nenadálými problémy v přenosové soustavě, kdy bývá v provozech žádoucí mít informace o přerušení přívodu elektrické energie, jeho obnovení, vzniklém rizikovém podpětí nebo přepětí v síti, zvýšené teplotě v rozvaděči či problémech jiného provozního charakteru. Na tyto jevy účinně reagují kombinace přístrojů uvedených v předešlých modelových situacích včetně přenesení takové informace v intervalech 2 minut.

Všechny výše uvedené kombinace však nejsou nijak nákladné ve srovnání s tím, jaké hodnoty mohou ochránit či jak výrazně mohou zvýšit spolehlivost nejrůznějších zařízení.

Nemalým přínosem pro spolehlivost a protipožární opatření u elektrických rozváděčů může být i online aplikace www.navrh-rozvadece.cz. Ta umožňuje dokonce zpětné prověření rozváděčů, kterým chybí dokumentace a výrobní štítky. Usnadní tak výrobu nových rozvaděčů, ale i jakékoli montážní zásahy do těch starších (každý zásah vyžaduje novou dokumentaci).

Online aplikace Návrh-rozvaděče.cz